Meranie šírenia rádiového signálu a zvuku <<späť ďalej>>


Na základe konzultácie so zákazníkom, v stave návrhu a výsledkov spracovaných v digitálnej mape a pred samotnou realizáciou vykonávame meranie šírenia rádiového signálu MŠRS, ktoré sa vykonáva rádiostanicami MOTOROLA. Toto samotné meranie ukáže reálne možnosti vytvorenia požadovaného systému fonického spojenia a umožní optimalizovať systém tak, aby vyhovoval požiadavkám budúceho užívateľa.