Spracovanie podkladov pre TU SR <<späť ďalej>>


Pri každej realizácií novej rádiovej siete alebo pri zmenách v starších sieťach postupujeme v súlade so zákonom č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a jeho neskorších noviel a zároveň vypracovávame potrebné legislatívne podklady ( so zameraním geografických súradníc) pre TÚ SR Bratislava, ktorý vydáva rozhodnutie pre prevádzku rádiových zariadení.