Politiky kvality

1. Firma MÚRCASS prináša ľuďom do života zmenu k lepšiemu tým, že sa snažíme vytvárať jednoduché a inovatívne systémy a služby, ktoré im uľahčia vzájomnú komunikáciu na každom mieste, v neobmedzenom čase, spôsobom akým si to želajú. Ľuďom dávame službu a technológiu t.j. úžitok tak, aby bol v správnom čase na správnom mieste, aby im bol na pomoc a nie na záťaž.

2. Cieľom firmy je kvalitný a kvalifikovaný prístup k zákazníkovi od poradenskej služby a návrhov riešenia až po konečnú realizáciu, záručný a pozáručný servis – zákazka na kľúč.

3. Hlavným úsilím firmy je trvale zlepšovať SMK tak, aby sa Kvalita služieb stala nástrojom pre:

 • trvalé uspokojovanie požiadaviek zákazníkov
 • splnenie cieľov kvality
 • trvalé dodržiavanie legislatívy
 • trvalé udržanie zamestnanosti
 • strategický rozvoj firmy

4. Firme nie je ľahostajný spôsob zlepšovania SMK a dosahovanie cieľov kvality. Firma preto definovala základné princípy vykonávania procesov:

 • ochota a ústretovosť voči kolegom a zákazníkom;
 • starostlivosť a veľkorysosť vedenia voči zamestnancom;
 • trvalé zlepšovanie kvality činností, procesov a produktov;
 • presnosť a dodržiavanie termínov;
 • trvalé zlepšovanie pracovného prostredia a pracovných prostriedkov
 • motivovanie zamestnancov finančným ohodnotením a podporou spoločenskej, kultúrnej a športovej činnosti
 • nárast základných miezd vo výške inflácie 1x ročne
 • akčnosť

5. Neustále prehodnocovanie vhodnosti politiky kvality, cieľov kvality, kvality procesov i produktov je zárukou firmy pre uspokojovanie každodenných rastúcich požiadaviek zákazníkov.

6. Manažment sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality. Zaväzuje seba, ako aj všetkých zamestnancov trvale dodržiavať požiadavky normy ISO 9001:2000. Všetci pracovníci firmy sú priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce.

UPOZORNENIE
Tento dokument je duševným majetkom firmy MÚRCASS s.r.o.a jej akékoľvek použitie je prípustné iba s jej súhlasom.